© courtesy of the author

Simon Jimenez

Simon Jimenez is the author of The Vanished Birds. This is his second book.